احسان برهانی

درباره من

دکتر احسان برهانی
image

دانشیار گروه آموزشی نانو مواد @ دانشکده نانوفناوری

دکتر احسان برهانی دانشیار دانشگاه سمنان می باشد. وی در زمینه های رفتار رسوبات، تغییر فرم شدید پلاستیکی فلزات، فلزات نانوساختار، نانوکامپوزیت های فلزی دارای تالیفات فراوانی است. وی در سال 2012 از دانشگاه کیوتو ژاپن در مقطع دکترا فارغ التحصیل شده است....

محقق گوگل

(1400/10/29)

استنادات

714

h-index

14

i10-index

16

مؤلفین همکار

10

اسکوپوس

(1400/11/2)

استنادات

472

مقالات

42

h-index

12

مؤلفین همکار

52

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390

دکترای تخصصی

دانشگاه کیوتو ژاپن

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

نانوساختارهای فلزی

Nano composites

نانوکامپوزیت ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
The correlation of microstructure, recrystallization texture and mechanical properties with second–phase content in al/WO3/SiC hybrid nanocomposite during ARB process
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2020)
9111189005, ^احسان برهانی*, ^محمد تجلی
Texture development during austempering process of an AISI 4130 steel
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2020)
9328115003, ^امید میرزائی*, ^عباس هنربخش رئوف, ^احسان برهانی
UP-quenched SAE 4130 steel: Mechanical properties assessment and bainite formation
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2020)
9328115003, ^امید میرزائی, ^عباس هنربخش رئوف, ^احسان برهانی*
ارزیابی خواص مکانیکی و الکتریکی نانوکامپوزیت‌های چندلایه آلومینیوم / مس / نانولوله کربنی تولیدشده با فرآیند نورد تجمعی پیوندی
مهندسی مکانیک مدرس(2020)
9411223002, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, مجید ناصری (مشاور پایان نامه)
The effect of ARB process on corrosion behavior of nanostructured aluminum alloys in Na2HPO4·12H2O and Zn(NO3)2·6H2O PCMs
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS(2020)
9211189022, ^مرد علی یوسف پور*, ^احسان برهانی
Core-shell nanoparticles for medical applications: effects of surfactant concentration on the characteristics and magnetic properties of magnetite-silica nanoparticles
Nanomedicine journal(ISC)(2019)
9322223001, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, سید سلمان سیدافقهی (مشاور پایان نامه)
رویکرد جدید برای افزایش هم‌زمان استحکام و رسانایی الکتریکی ورق مس فوق ریزدانه تولیدشده توسط پیوند نورد تجمعی- پیوند نوردی
مهندسی مکانیک مدرس(2019)
9411170004, ^مسعود محمودی*, ^احسان برهانی
Synthesis and characterization of tetragonal / monoclinic mixed phases nanozirconia powders
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
9411223004, ^احسان برهانی, ^سید محمد صادق نوربخش, ^حسن عبدوس*
Modification of the structural and optical properties of Fe-doped SnS2 thin film
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
9411223003, ^احسان برهانی*, بنیامین یارمند, علیرضا کلاهی
Magnetite-silica nanoparticles with core-shell structure: single-step synthesis, characterization and magnetic behavior
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2018)
9511223004, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, سیدسلمان سیدافقهی (مشاور پایان نامه)
EBSD characterization of nano/ultrafine structured Al/Brass composite produced by severe plastic deformation
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials(2018)
مجید ناصری*, محسن ریحانیان, ^احسان برهانی
Effects of reinforcement distribution on the mechanical proper-ties of Al–Fe3O4 nanocomposites fabricated via accumulative roll bonding
Mechanics of Advanced Composite Structures(2018)
9211223002, ^احسان برهانی*
Effect of Deformation-Induced Defects on the Microstructure and PittingCorrosion Behavior of Al-Ag Alloy
IJE International Journal of Engineering(2018)
9211189004, ^مرد علی یوسف پور*, ^احسان برهانی
Structural and optoelectrical properties of single phase SnS2 thin films at various substrate temperatures by Spray Pyrolysis
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2018)
9411223003, ^احسان برهانی*, بنیامین یارمند, علیرضا کلاهی
Studying the effect of hydroxyapatite particles in osteoconductivity of Ti-HA bioceramic
Journal of the Australian Ceramic Society(2018)
دلود یوند, محمدرضا الله زاده*, سوسن رسولی, عرفان خداداد, ^احسان برهانی
Corrosion Behavior of Nano-/Ultrafine-Grained Al-0.2 wt.% Sc Alloy Produced by Accumulative Roll Bonding (ARB)
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2018)
9211223005, ^احسان برهانی*, علی اشرفی
مروری اجمالی بر تاثیر شیوه‌های مختلف انجام نورد انباشتی بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی آلیاژ‌های نانوساختار و نانوکامپوزیت‌های بر پایه آلومینیم
مهندسی متالورژی(2018)
حامد روغنی ممقانی, ^احسان برهانی*
Microstructure and Crystallographic Texture Characterization of Friction Stir Welded Thin AA2024 Aluminum Alloy
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2018)
9111189002, مجید ناصری, ^احسان برهانی, ^حسن عبداله پور*
Microstructure Evolution and Mechanical Properties of Nano-structured Al–0.2 wt%Zr Alloy Fabricated by Accumulative Roll Bonding (ARB) Process
Transactions of the Indian Institute of Metals(2017)
بهرام آزاد, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^احسان برهانی*
نانوساختارهای اورگانوسیلیکای مزوحفره تناوبی: معرفی، ستز و کاربرد
دنیای نانو(2017)
حامد روغنی, ^احسان برهانی*
بهینهسازی پارامترهای موثر بر خواصمکانیکی آلیاژهای نانو/فوق ریزدانه آلومینیوم- اسکاندیم در جوشکاری اصطکاکی– اختلاطی به وسیله طراحی آماری آزمایش
علوم و فناوری جوشکاری ایران - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران(2017)
محمد یوسفیه, مرتضی تمیزی فر*, سید محمد علی بوترابی, ^احسان برهانی
Nano/ultrafine grained AA2024 alloy processed by accumulative roll bonding: A study of microstructure, deformation texture and mechanical properties
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2017)
محمد الوند, مجید ناصری, ^احسان برهانی*, ^حسن عبداله پور
The combined effect of aging and accumulative roll bonding on the evolution of the microstructure and mechanical characteristics of an Al–0.2 wt % Zr alloy
PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY(2017)
بهرام آزاد, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^احسان برهانی*
Evaluating promising applications of a new nanomaterial produced by accumulative roll bonding process: A preliminary multiple criteria decision-making approach
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLIC(2016)
جلیل وزیری, علی جهان*, ^احسان برهانی, محمد یوسفیه, Kevin L Edwards
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RETAINED AUSTENITE IN 0.362C–1.38Si–1.24Mn STEEL PROCESSED BY ONE-STEP QUENCHING AND PARTITIONING
METALLURGIST(2016)
8911187003*, ^عباس هنربخش رئوف, ^احسان برهانی
A review on nanostructured stainless steel implants for biomedical application
Nanomedicine journal(ISC)(2016)
9312927001, ^احسان برهانی, ^سید محمد صادق نوربخش*
Bonding behavior during cold roll-cladding of tri-layered Al/brass/Alcomposite.
Journal of Manufacturing Processes(2016)
مجید ناصری, محسن ریحانیان*, ^احسان برهانی
Taguchi Optimization on the Initial Thickness and Pre-aging of Nano-/Ultrafine-Grained Al-0.2 wt.%Sc Alloy Produced by ARB
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2016)
Mohammad Yousefieh*, Morteza Tamizifar, Mohammad Ali Boutorabi, ^احسان برهانی
Effect of strain path on microstructure, deformation texture and mechanical properties of nano/ultrafine grained AA1050 processed by accumulative roll bonding (ARB)
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2016)
مجید ناصری, محسن ریحانیان, ^احسان برهانی*
Corrosion Behavior of Al-2wt%Cu Alloy Processed By Accumulative Roll Bonding (ARB) Process
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials(2016)
محمد عبداللهی سرشکی, بهرام آزاد*, ^احسان برهانی
Evaluation of the effect of ageing heat treatment on corrosion resistance of Al–Ag alloy using electrochemical methods
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH(2016)
پوریا افضلی, ^مرد علی یوسف پور*, ^احسان برهانی
Evaluation of Mechanical Properties and Structure of Al-1100 Composite Reinforced with ZrO2 Nanoparticles via Accumulative Roll-Bonding
Transactions of the Indian Institute of Metals(2016)
9112188004, ^احسان برهانی*, ^اسماعیل عمادالدین
A new strategy to simultaneous increase in the strength and ductility of AA2024 alloy via accumulative roll bonding (ARB)
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2016)
مجید ناصری, محسن ریحانیان, ^احسان برهانی
Fracture behavior of Al-0.2wt%Zr alloy processed by accumulative roll-bonding (ARB) process
KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS(2016)
^احسان برهانی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
The effect of temperature and strain rate on elongation to failure in nano structured Al-0.2wt% Zr alloy fabricated by ARB process
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructures Materials(2016)
^احسان برهانی, محمدرضا طرقی نژاد
Fabrication and characterization of Al-based hybrid nanocomposite reinforced with wo3 and sic by accumulative roll bonding process
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2015)
^محمد تجلی, ^احسان برهانی
The Effect of Al2Cu Precipitate Size on Microstructure and Mechanical Properties of Al-2 wt.%Cu Alloys 4 Fabricated by ARB
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2015)
بهرام ازاد, ^احسان برهانی
The Structural and Mechanical Properties of Al - 2.5%wt. B 4 C Metal Matrix Nano - composite Fabricated by the Mechanical Alloying
(2015)
سپیده علی الحسابی, صاحبعلی منافی, ^احسان برهانی
Evaluation of Mechanical Properties and Structure of 1100-Al Reinforced with ZrO2 Nano-Particles via Accumulatively Roll- Bonded
Procedia Materials science(2015)
9112188004*, ^احسان برهانی, ^اسماعیل عمادالدین
Effect of Particle Size on the Structural and Mechanical Properties of Al–AlN Nanocomposites Fabricated by Mechanical Alloying
Mechanics of Advanced Composite Structures(2015)
حسین قدس, صاحبعلی منافی, ^احسان برهانی*
Friction stir processing of 7075 Al alloy and subsequent aging treatment
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA(2015)
^اسماعیل عمادالدین, ^محمد تجلی, ^احسان برهانی
بررسی لرزه ای خستگی تجمعی چرخه پایین در اتصالات قاب خمشی فولادی
سازه و فولاد(2015)
9211143004*, ^محسن گرامی, ^احسان برهانی
بررسی خواص نانوکامپوزیت Al/Al2O3-B4C تولید شده به روش فرآیند اتصال نوردی تجمعی با کاربرد نانو ذراتAl2O3 و B4C
مواد نوین(2015)
حسین اکبری بنی, محمود برهانی, محمد سمیعی, محمد علی زارع, ^احسان برهانی
A STUDY ON THE EFFECT OF NANO-PRECIPITATES ON FRACTURE BEHAVIOR OF NANO-STRUCTURED Al-2wt%Cu ALLOY FABRICATED BY ACCUMULATIVE ROLL BONDING (ARB) PROCESS
JOURNAL OF MINING AND METALLURGY SECTION B-METALLURGY(2015)
بهرام ازاد, ^احسان برهانی
Effect of Pre-existing Nano Sized Precipitates on Microstructure and Mechanical Property of Al-0.2wt% Sc Highly Deformed by ARB Process
(2014)
^احسان برهانی, حمیدرضا جعفریان
Study of texture, anisotropy and formability of cartridge brass sheet
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2014)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^احسان برهانی
EFFECT OF AUSTENITE GRAIN MORPHOLOGY ON VARIANT SELECTION OF MARTENSITE TRANSFORMED FROM ULTRAFINE-GRAINED AUSTENITE
(2013)
حمیدرضا جعفریان, ^احسان برهانی
On the microstructure, texture and mechanical properties through heat treatment in Al–CuO nanocomposite fabricated by Accumulative Roll Bonding (ARB)
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2021)
حامد روغنی ممقانی, ^احسان برهانی*, شمس, lee, حمیدرضا جعفریان
Effect of a trace amount addition of CuO on aluminum sheet processed by accumulative roll bonding with the common roots and rapid annealing
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T(2021)
9511224002, ^احسان برهانی*, حمیدرضا جعفریان
Electrical Conductivity of Al/Cu/CNTs Nanocomposites Fabricated by Accumulative Roll Bonding (ARB) Process
7th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN2018)(2018-09-26)
9411223002, ^حسن عبدوس, ^احسان برهانی*, مجید ناصری
بهبود خواص مکانیکی و ریزساختاری در ورق های مسی فوق ریزدانه تولید شده به روش ترکیبی RB-ARB
ISME بیست و ششمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 8102(2018-04-24)
9411170004, ^مسعود محمودی*, ^احسان برهانی
بررسی رفتار مکانیکی و جذب انرژی فوم پلی‌یورتان سخت تقویت شده با نانو ذرات Al2O3 تحت بار دینامیکی
بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران(2018-04-24)
احسان اله شاهی, محمدجواد رضوانی, ^احسان برهانی
سنتز تک‌مرحله‌ای نانوذرات هسته - پوسته با ترکیب مگنتیت – سیلیکا
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی متالورژی و مواد iMat 2017(2017-10-28)
9511223004, ^حسن عبدوس*, ^احسان برهانی, سید سلمان سیدافقهی, ^زهره بهرامی
Effect of Fe3O4 nano particles on strength and grain size of aluminum matrix composite fabricated via accumulative roll bonding (ARB) process
XV INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERGRANULAR AND INTERPHASE BOUNDARIES IN MATERIALS (iib-2016)(2016-05-22)
9211223002*, ^احسان برهانی
بررسی خواص ساختاری و مکانیکی نانو کامپوزیت ZrO2 تولید شده بوسیله فرایند اتصال نورد تجمعی
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^احسان برهانی, ^اسماعیل عمادالدین
بررسی تاثیر سرعت چرخش و پیشروی ابزار در جوشکاری همزن اصطکاکی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی ورقهای آلومینیم2024
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
^حسن عبداله پور, ^احسان برهانی
بررسی ساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت هیبریدی Al/WO3/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی
کنفرانس علوم و فناوری نانو(2014-10-23)
^محمد تجلی, ^احسان برهانی
بهبود خواص سطحی AA20204 از طریق کامپوزیت سازی سطحی با ذرات تقویت کننده B4C توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی
پانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2014-10-21)
^احسان برهانی, ^حسن عبداله پور
اثر فرآیند نورد تجمعی بر خواص مکانیکی آلیاژ بسیار ریزدانه Al-0.2wt%Zr
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^احسان برهانی
مروری بر مطالعه کمی اصطکاک در آهنگری سرد فولاد به کمک روشهای فشارش حلقه، حدیده کاری پسرو و پیشرو فنجانی و فشارش تحت پیچش
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^احسان برهانی, محمد شامی زاده
AA اثر فرآیند نورد تجمعی بر خواص مکانیکی آلیاژ بسیار ریزدانه 5754
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^فتح الله قدس, ^مرد علی یوسف پور, ^احسان برهانی
شبیه سازی تست خستگی ورق آلومینیوم 2024 نانو ساختار شده توسط روش ARB مقایسه با نتایج تجربی
نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن(2013-02-27)
^حسن عبداله پور, ^احسان برهانی
بررسی ساختار آستنیت فوق ریز ساخته شده به روش نورد تجمعی در آلیاز Fe-Ni-C
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^احسان برهانی
بررسي رفتار خستگي الياژ
آزاد بهرام(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قرباني محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي يخ زدايي راه ها با استفاده از روسازي بتني رسانا
ملكي پيمان(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شكل پيش فرم بر كيفيت و نحوه فرم‌گيري محصول نهايي فرآيند Ring Rolling
دهقان محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جوشكاري همزن اصطكاكي ورق‌هاي آلومينيم AA2024 نانو ساختار توليد شده توسط فرآيند نورد تجمعي
الوند محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات اكسيد آهن به روش سل ژل و بررسي خواص متالوژيكي آن
اقبالي مازيار(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نرخ كرنش بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 تغيير فرم يافته توسط فرآيند نورد تجمعي
اسداللهي مسعود(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و بررسي خواص نانوكامپوزيت زمينه فلزي آلومينيوم سري 1XXX تقويت شده با نانو ذرات تري اكسيد تنگستن و كاربيد سيليسيم به...
باعظمت سعيد(تاریخ دفاع: 1393/09/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير عمليات حرارتي آلياژ آلومينيوم با 4/2 % وزني نقره بر رفتار خوردگي آن
افضلي پوريا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار خوردگي نمك‌هاي هيدرات تغيير فاز دهنده استفاده شده با آلياژهاي آلومينيم
طاهريان محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خوردگي آلياژهاي آلومينيوم 20%ـ اسكانديوم نانوساختار توليد شده به روش نورد تجمعي
وكيلي مينا(تاریخ دفاع: 1394/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دما و نرخ كرنش آزمون كشش در ازياد طول آلياژهاي آلومينيوم ـ زيركونيوم نانوساختار توليدشده به روش نورد تجمعي
سلوكي هانيه(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خستگي آلياژ نانوساختار آلومينيوم توليدشده به روش نورد تجمعي (ARB)
كرمي شعيب(تاریخ دفاع: 1394/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان‌پذيري توليد نانوكامپوزيت آلومينيوم / اكسيد آهن به روش اتصال نورد تجمعي
پيروزي بهروز(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانوانازه كردن دانه ها از طريق تغيير شكل مكانيكي بر خواص خستگي ورق آلياژ AA2024 و شبيه سازي آن با استفاده از نرم افزار تجاري
مبرز بابك(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي نانوكامپوزيت آلومينيوم تقويت شده با ذرات اكسيدزيركونيوم به روش اتصال نورد تجمعي
سليمي عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثراعمال كرنش ير ريزساختار و خواص مكانيكي فولادهاي دوفازي فريتي - مارتنزيتي
فاضلي سنگاني ندا(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده با ذرات اكسيد نيكل به روش آلياژسازي مكانيكي
ممنوني سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پارامترهاي آسياب مكانيكي و افزودن ذرات اكسيدي نانومتري بر ريزساختار و خواص آلياژهاي پايه تنگستن
بهمني محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي جوش همزن اصطكاكي نقطه‌اي آلياژهاي نانو ساختار آلومينيم - منيزيم
تسبندي اميررضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي ريز ساختار هدف مند نمونه مسي توليد شده ، به روش اتصال نورد تجمعي (ARB)
سالاري حامد(تاریخ دفاع: 1397/01/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از فرآيند پاشش حرارتي (پلاسما اسپري) در توليد نانوكامپوزيت آلومينيوم تقويت‌شده با نانوذرات سراميكي به روش نورد تجمعي
امينيان حامد(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لايه‌نشاني و بررسي خواص نوري و الكتريكي لايه‌هاي نانوساختار FeSnS به روش اسپري پيروليز
طالبلو مينا(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير متغيرهاي سل ـ ژل بر خواص پودر نانوزيركونيا مورد استفاده در ساخت ايمپلنت دنداني
عرفاتي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات هسته / پوسته SiO2 /Fe3O4 و بررسي خواص آن
فعاليان خاطره(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي نيكل فسفر اعمال‌شده به روش الكترولس بر خواص خوردگي زير لايه‌هاي فولادي خطوط تغذيه و توزيع گاز
منيري مايده(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ميكرو ساختاري و مكانيكي آلياژ آلومينيومي 2024 توليد شده به روش فرآيند نورد تجمعي نيمه متقاطع SC.ARB
بدلي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/01/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص نانوكامپوزيت مس ـ آلومينيوم تقويت‌شده با نانولوله‌هاي كربني به روش فرآيند نورد تجمعي
رستم نژاد چراتي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوكامپوزيت آلومينيوم با تقويت كننده گرافن به شيوه نورد تجمعي و بررسي خواص آن
واعظي نيا مجيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار شكست آلياژ آلومينيوم 6061 نانوساختار توليدشده به روش اتصال نورد تجمعي (ARB)
ارفعي فرد روح انگيز(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه كريستالوگرافي بافت و خواص مكانيكي فولادكم كربن كم آلياژ در فرآيندهاي كوئنچ چند مرحله اي
حيدري اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
مطالعه كريستالوگرافي بافت و خواص مكانيكي فولادكم كربن كم آلياژ در فرآيندهاي كوئنچ چند مرحله اي
حيدري اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير الگو و توپوگرافي سطح تيتانيوم ساختار شده توسط فرايند ECAP بر چسبندگي و رشد سلول عصب
محمودي هاشمي پيمان ، مقطع : دكتري
بررسي مورفولوژي سطح و خواص سايشي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با نانوذرات تيتانيا، توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي و استفاده از پاشش حرارتي پلاسما
شوشتريان مفرد مسعود(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوكامپوزيت‌هاي هيبريدي زمينه مس تقويت شده با نانوذرات كاربيد سيليكون و نانولوله‌هاي كربني به روش نورد تجمعي و بررسي خواص آن
اصفهاني مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانوساختار آلومينيوم با به‌كارگيري روش اكستروژن پيچشي و بررسي خواص آنها
عبدوس نيلوفر(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر افزودن آئروژل سيليكا بر رفتار صوتي و حرارتي فوم پلي اورتان
غيبي محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد نانو پوششTiN به منظور بهبود خواص مكانيكي فولاد UIC866 مورد استفاده در سوزن ريل قطار
كردي مژگان ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود خواص مغناطيسي نرم در هسته هاي ترانسفورماتور به كمك نانو كامپوزيت‌هاي مغناطيسي به شيوه فرايند نورد تجمعي (ARB)
يحيي زاده حميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت پلي آميد تقويت شده با نانولوله‌هاي كربني و الياف شيشه
احمدي سيمين(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي خستگي خمشي در نمونه فلزي با ساختار هدفمند حاصل از فرايند پيوند نورد تجمعي
پورعيدي فرشيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت فولاد ضدزنگ حاوي نانولوله‌هاي كربني تهيه شده به روش متالوژي پودر
ايمانيان قازانلو سروش ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوكامپوزيت مس ـ كاربيد تنگستن از طريق فرآيند اصطكاكي ـ اغتشاشي و بررسي خواص مكانيكي آن
مطهريان محمدناصر ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار، خواص مكانيكي و خواص متالورژيكي آلياژ Ti-6Al-4V تحت فرآيند اصطكاكي اغتشاشي (FSP) با استفاده از نانوذرات Zn و TiO2
نريمان نژاد مجيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي متالورژيكي و مكانيكي ترك هاي HIC ايجاد شده در فيلتر ترش واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاهي و بررسي امكان بهبود مسئله به كمك پوشش هاي تقويت شده با نانوذرات از جمله مشتقات گروه تسك (تيتانيوم ها، سيليكا، كاربيدها)
منتظري منوچهر ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي خواص اكسيد روي نانوكريستال جهت حذف تركيبات گوگردي و بوي آن در كاربردهاي صنعتي
فخاريان محسن ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر همزمان رسوب‌هاي نانومتري درجا Al2Cu و نانوذرات Al2O3 بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم توليدي به روش نورد انباشتي
روغني ممقاني حامد ، مقطع : دكتري
بررسي استفاده از آلياژ آنتروپي بالا نانوساختار بر پايه Cu-Ni-Co بر ريزساختار، تحولات فازي و خواص مكانيكي سراميك دي‌بورايد زيركونيوم
ممنوني سمانه ، مقطع : دكتري
اصلاح سطح تيتانيوم نانوساختار بوسيله‌ي پوشش آرايه‌هاي نانولوله تيتانياي حاوي نانوذرات هيدروكسي آپاتايت به منظور بهبود خواص مكانيكي و آنتي‌باكتريال
اوتادي منصوره ، مقطع : دكتري
اصلاح سطح تيتانيوم نانوساختار بوسيله‌ي پوشش آرايه‌هاي نانولوله تيتانياي حاوي نانوذرات هيدروكسي آپاتايت به منظور بهبود خواص مكانيكي و آنتي‌باكتريال
اوتادي منصوره ، مقطع : دكتري
بررسي مقاومت به خوردگي تيتانيوم نانوساختار شده به روش ECAP به منظور استفاده در ايمپلنت هاي دنداني
وهابي محمدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم و مس تقويت شده با نانولوله هاي كربني و گرافن به صورت مواد درجه بندي شده با روش متالوژي پودر
صادقي علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خستگي الياژ
آزاد بهرام(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قرباني محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي يخ زدايي راه ها با استفاده از روسازي بتني رسانا
ملكي پيمان(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شكل پيش فرم بر كيفيت و نحوه فرم‌گيري محصول نهايي فرآيند Ring Rolling
دهقان محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جوشكاري همزن اصطكاكي ورق‌هاي آلومينيم AA2024 نانو ساختار توليد شده توسط فرآيند نورد تجمعي
الوند محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات اكسيد آهن به روش سل ژل و بررسي خواص متالوژيكي آن
اقبالي مازيار(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر نرخ كرنش بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 6061 تغيير فرم يافته توسط فرآيند نورد تجمعي
اسداللهي مسعود(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و بررسي خواص نانوكامپوزيت زمينه فلزي آلومينيوم سري 1XXX تقويت شده با نانو ذرات تري اكسيد تنگستن و كاربيد سيليسيم به...
باعظمت سعيد(تاریخ دفاع: 1393/09/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير عمليات حرارتي آلياژ آلومينيوم با 4/2 % وزني نقره بر رفتار خوردگي آن
افضلي پوريا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار خوردگي نمك‌هاي هيدرات تغيير فاز دهنده استفاده شده با آلياژهاي آلومينيم
طاهريان محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خوردگي آلياژهاي آلومينيوم 20%ـ اسكانديوم نانوساختار توليد شده به روش نورد تجمعي
وكيلي مينا(تاریخ دفاع: 1394/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دما و نرخ كرنش آزمون كشش در ازياد طول آلياژهاي آلومينيوم ـ زيركونيوم نانوساختار توليدشده به روش نورد تجمعي
سلوكي هانيه(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خستگي آلياژ نانوساختار آلومينيوم توليدشده به روش نورد تجمعي (ARB)
كرمي شعيب(تاریخ دفاع: 1394/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان‌پذيري توليد نانوكامپوزيت آلومينيوم / اكسيد آهن به روش اتصال نورد تجمعي
پيروزي بهروز(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانوانازه كردن دانه ها از طريق تغيير شكل مكانيكي بر خواص خستگي ورق آلياژ AA2024 و شبيه سازي آن با استفاده از نرم افزار تجاري
مبرز بابك(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي نانوكامپوزيت آلومينيوم تقويت شده با ذرات اكسيدزيركونيوم به روش اتصال نورد تجمعي
سليمي عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثراعمال كرنش ير ريزساختار و خواص مكانيكي فولادهاي دوفازي فريتي - مارتنزيتي
فاضلي سنگاني ندا(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده با ذرات اكسيد نيكل به روش آلياژسازي مكانيكي
ممنوني سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پارامترهاي آسياب مكانيكي و افزودن ذرات اكسيدي نانومتري بر ريزساختار و خواص آلياژهاي پايه تنگستن
بهمني محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي جوش همزن اصطكاكي نقطه‌اي آلياژهاي نانو ساختار آلومينيم - منيزيم
تسبندي اميررضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي ريز ساختار هدف مند نمونه مسي توليد شده ، به روش اتصال نورد تجمعي (ARB)
سالاري حامد(تاریخ دفاع: 1397/01/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از فرآيند پاشش حرارتي (پلاسما اسپري) در توليد نانوكامپوزيت آلومينيوم تقويت‌شده با نانوذرات سراميكي به روش نورد تجمعي
امينيان حامد(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لايه‌نشاني و بررسي خواص نوري و الكتريكي لايه‌هاي نانوساختار FeSnS به روش اسپري پيروليز
طالبلو مينا(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير متغيرهاي سل ـ ژل بر خواص پودر نانوزيركونيا مورد استفاده در ساخت ايمپلنت دنداني
عرفاتي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوذرات هسته / پوسته SiO2 /Fe3O4 و بررسي خواص آن
فعاليان خاطره(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي نيكل فسفر اعمال‌شده به روش الكترولس بر خواص خوردگي زير لايه‌هاي فولادي خطوط تغذيه و توزيع گاز
منيري مايده(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص ميكرو ساختاري و مكانيكي آلياژ آلومينيومي 2024 توليد شده به روش فرآيند نورد تجمعي نيمه متقاطع SC.ARB
بدلي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/01/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص نانوكامپوزيت مس ـ آلومينيوم تقويت‌شده با نانولوله‌هاي كربني به روش فرآيند نورد تجمعي
رستم نژاد چراتي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوكامپوزيت آلومينيوم با تقويت كننده گرافن به شيوه نورد تجمعي و بررسي خواص آن
واعظي نيا مجيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار شكست آلياژ آلومينيوم 6061 نانوساختار توليدشده به روش اتصال نورد تجمعي (ARB)
ارفعي فرد روح انگيز(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه كريستالوگرافي بافت و خواص مكانيكي فولادكم كربن كم آلياژ در فرآيندهاي كوئنچ چند مرحله اي
حيدري اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
مطالعه كريستالوگرافي بافت و خواص مكانيكي فولادكم كربن كم آلياژ در فرآيندهاي كوئنچ چند مرحله اي
حيدري اميد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير الگو و توپوگرافي سطح تيتانيوم ساختار شده توسط فرايند ECAP بر چسبندگي و رشد سلول عصب
محمودي هاشمي پيمان ، مقطع : دكتري
بررسي مورفولوژي سطح و خواص سايشي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با نانوذرات تيتانيا، توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي و استفاده از پاشش حرارتي پلاسما
شوشتريان مفرد مسعود(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوكامپوزيت‌هاي هيبريدي زمينه مس تقويت شده با نانوذرات كاربيد سيليكون و نانولوله‌هاي كربني به روش نورد تجمعي و بررسي خواص آن
اصفهاني مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانوساختار آلومينيوم با به‌كارگيري روش اكستروژن پيچشي و بررسي خواص آنها
عبدوس نيلوفر(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر افزودن آئروژل سيليكا بر رفتار صوتي و حرارتي فوم پلي اورتان
غيبي محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد نانو پوششTiN به منظور بهبود خواص مكانيكي فولاد UIC866 مورد استفاده در سوزن ريل قطار
كردي مژگان ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود خواص مغناطيسي نرم در هسته هاي ترانسفورماتور به كمك نانو كامپوزيت‌هاي مغناطيسي به شيوه فرايند نورد تجمعي (ARB)
يحيي زاده حميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزيت پلي آميد تقويت شده با نانولوله‌هاي كربني و الياف شيشه
احمدي سيمين(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي خستگي خمشي در نمونه فلزي با ساختار هدفمند حاصل از فرايند پيوند نورد تجمعي
پورعيدي فرشيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي نانوكامپوزيت فولاد ضدزنگ حاوي نانولوله‌هاي كربني تهيه شده به روش متالوژي پودر
ايمانيان قازانلو سروش ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوكامپوزيت مس ـ كاربيد تنگستن از طريق فرآيند اصطكاكي ـ اغتشاشي و بررسي خواص مكانيكي آن
مطهريان محمدناصر ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار، خواص مكانيكي و خواص متالورژيكي آلياژ Ti-6Al-4V تحت فرآيند اصطكاكي اغتشاشي (FSP) با استفاده از نانوذرات Zn و TiO2
نريمان نژاد مجيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي متالورژيكي و مكانيكي ترك هاي HIC ايجاد شده در فيلتر ترش واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاهي و بررسي امكان بهبود مسئله به كمك پوشش هاي تقويت شده با نانوذرات از جمله مشتقات گروه تسك (تيتانيوم ها، سيليكا، كاربيدها)
منتظري منوچهر ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي خواص اكسيد روي نانوكريستال جهت حذف تركيبات گوگردي و بوي آن در كاربردهاي صنعتي
فخاريان محسن ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر همزمان رسوب‌هاي نانومتري درجا Al2Cu و نانوذرات Al2O3 بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم توليدي به روش نورد انباشتي
روغني ممقاني حامد ، مقطع : دكتري
بررسي استفاده از آلياژ آنتروپي بالا نانوساختار بر پايه Cu-Ni-Co بر ريزساختار، تحولات فازي و خواص مكانيكي سراميك دي‌بورايد زيركونيوم
ممنوني سمانه ، مقطع : دكتري
اصلاح سطح تيتانيوم نانوساختار بوسيله‌ي پوشش آرايه‌هاي نانولوله تيتانياي حاوي نانوذرات هيدروكسي آپاتايت به منظور بهبود خواص مكانيكي و آنتي‌باكتريال
اوتادي منصوره ، مقطع : دكتري
اصلاح سطح تيتانيوم نانوساختار بوسيله‌ي پوشش آرايه‌هاي نانولوله تيتانياي حاوي نانوذرات هيدروكسي آپاتايت به منظور بهبود خواص مكانيكي و آنتي‌باكتريال
اوتادي منصوره ، مقطع : دكتري
بررسي مقاومت به خوردگي تيتانيوم نانوساختار شده به روش ECAP به منظور استفاده در ايمپلنت هاي دنداني
وهابي محمدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم و مس تقويت شده با نانولوله هاي كربني و گرافن به صورت مواد درجه بندي شده با روش متالوژي پودر
صادقي علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرآیند نیمه جامد آلیاژها
فرآیند نیمه جامد آلیاژها
Nano Structures by Sever Plastic Defomation (SPD)
Nano Structures by Sever Plastic Defomation (SPD)
فرآیندهای انجماد
فرآیندهای انجماد
ساخت نانوکامپوریت هیبریدی آلومینیوم کاربید بور کاربید سیلیسیم به روش نورد تجمعی(ARB)
دانشگاه سمنان(2018-07-01)
ساخت کامپوزیت متخلخل زیست سازگار از طریق واکنش درجای فلز در محیط بیومتریال
دانشگاه سمنان(2017-02-25)
تولید نانو ذرات TiO2 و استفاده ی ان در سرامیک های خود تمیز شونده و تصفیه هوا
دانشگاه سمنان(2015-11-07)
درجه های سردکننده و گرم کننده در ریخته گری ثقلی
دانشگاه سمنان(2016-10-18)
ساخت نانوکامپوزیت آلومینیم – مس تقویت شده با نانولوله های کربنی (Al/Cu/CNT) به روش فرآیند نورد تجمعی (ARB) به منظور بهبود خواص مکانیکی و الکتریکی
دانشگاه سمنان(2019-04-09)
ابزار تعویض درجای دسته موتور پایینی خودرو
دانشگاه سمنان(2018-09-03)
تولیدتک الکترودهای نانوساختار زیست سازگار با قابلیت حمل دارو
دانشگاه سمنان(2016-05-14)
کامپوزیت الومینیوم فری مغناطیس ( فریکام)
دانشگاه سمنان(2016-07-10)
بررسی خواص مکانیکی نمونه های سیم تولید شده به کمک طراحی و ساخت دستگاه اکستروژن اصطکاکی اغتشاشی
(2018-05-14)
سنتز فریت هگزاگونال نانو ساختار نوع Y Sr2Co2-xNixFe12-yAlyO22 به روش سل ژل خود احتراقی و بررسی خواص کریستالی و مغناطیسی آن
(2017-12-31)
تاثیر روش ساخت و عملیات حرارتی بر رفتار خزشی یک سوپرآلیاژ پایه نیکل
(2017-06-12)
بررسی تاثیر تغییر شکل مکانیکی کار سردِ آلیاژ Al-4.2wt%Ag بر رفتار خوردگی آن
(2017-09-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تغییر حالتهای فازی نانو مواد   (346 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری - مهندسی مواد , گرایش : نانو مواد
خواص مکانیکی مواد نانوساختار   (346 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری - مهندسی مواد , گرایش : نانو مواد
خواص مکانیکی، شکست های تغییر فرم شدید و مکانیزم های مقاوم شدن   (495 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری - مهندسی مواد , گرایش : نانو مواد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی نانو مواد، دانشکده نانوفناوری، دانشگاه سمنان، ایران
e.borhani@semnan.ac.ir
(+98)2331533411

فرم تماس